Mae’r Llwyfan Cantorion Cymreig yn ymarferiad ail-frandio o’r hyn a adnabyddid ers dros hanner canrif fel y Gystadleuaeth i Gantorion Cymreig. Prif nod y sefydliad yw rhoi addysgedau ariannol i gantorion clasurol ifanc a aned ynteu a fagwyd yng Nghymru, a sydd, ym marn yr Ymddiriedolwyr, wedi derbyn cyfran helaeth o’u haddysg yng Nghymru.

Sioned Gwen Davies

Sioned Gwen Davies, Winner of Welsh Singers Competition 2016. Photo credit: Brian Tarr

Rhaid i ymgeiswyr fod yn ddim iau na 17 na hŷn na 31 ar Fehefin 1af 2018. Rhaid i bob ymgeisydd fynychu clyweliad naill ai dydd Sul 28 Ionawr (yn Llundain) neu ddydd Sul 4 Chwefror (yng Nghaerdydd), a rhaid iddynt ddarparu eu cyfeilydd eu hunain ar gyfer y clyweliad.

Yn dilyn y clyweliad detholir pedwar neu bump o gantorion i ganu yng nghyngerdd derfynol y llwyfan, a fydd yn cael ei gynnal yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, dydd Sadwrn 30 Mehefin 2018. Bryd hynny bydd y cantorion yn canu i gyfeiliant Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Bydd panel o feirniaid amlwg yn penderfynu ar ôl y clyweliadau pa gantorion fydd i ganu yng nghyngerdd y Llwyfan. Y beirniaid fydd yn penderfynu hefyd pa Wobrau Llwyfan a fydd yn cael eu cyhoeddi ar y llwyfan ar ddiwedd y gyngerdd yn Neuadd Dewi Sant.

Bydd y canwr gorau, ym marn y panel beirniaid, yn derbyn y brif wobr o £2,000.00 ac yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd ym mis Mehefin 2019. Bydd cantorion eraill a fydd yn perfformio yn y gyngerdd derfynol oll yn derbyn £750.00

Cliciwch yma er mwyn lawr-lwytho Ffurflen Gais, ynteu yma er mwyn ymgeisio trwy ffurflen gais ar-lein; am ragor o wybodaeth cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Gweinyddwr, Sue Welch trwy ffonio 07876 386428 ynteu anfonwch e-bost ati welshsingersshowcase@gmail.com

Dylid anfon ffurflenni cais wedi eu cwblhau at:

Sue Welch
Llwyfan Cantorion Cymreig
41 Plas y Delyn
Llysfaen
Caerdydd CF14 0SS

or emailed to welshsingersshowcase@gmail.com

Rhaid derbyn ceisiadau ddim hwyrach na Llun 22 Ionawr 2018

Mae Llwyfan Cantorion Cymreig wrthi hefyd yn datblygu cronfa-ddata o gantorion Cymreig ifanc er mwyn hyrwyddo a datblygu gyrfaoedd, a darparu cymorth i gwmnïau opera a threfnwyr cyngherddau a datganiadau.

Sefydlwyd rhagflaenydd y Llwyfan, Cystadleuaeth i Gantorion Cymreig, ym 1964 gan Roy Bohana, Cyfarwyddwr Cerddorol Cyngor Celfyddydau Cymru.  Ar y dechrau roedd yn gystadleuaeth a gynhelid pob tair blynedd, ond yn ystod y 90au daeth yn achlysur a gynhelid am yn ail flwyddyn, a’i gynnal ar y blynyddoedd rhwng cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd.  Darperid cyfeiliant bellach gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, a darlledid y gyngerdd derfynol ar BBC Radio Cymru.  Yn ogystal â’r wobr ariannol, roedd yr enillydd yn cael lle’n uniongyrchol yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd, yn cynrychioli Cymru.