Angharad Lyddon yn perfformio yn Rownd Derfynol y Wobr Gân yn Canwr y Byd Caerdydd 2019 y BBC

Mae ceisiadau ar gyfer Llwyfan Cantorion Cymreig 2020 bellach yn cael eu croesawu.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i unrhyw ganwr o Gymru rhwng 17 a 31 mlwydd oed ar Fehefin 1af 2020, a aned ynteu a fagwyd yng Nghymru, neu, ym marn y beirniaid, wedi derbyn cyfran helaeth o’u haddysg yng Nghymru.

Cynhelir clyweliadau dydd Sul 19 Ionawr (yn Llundain) a Sul 26 Ionawr (yng Nghaerdydd), a rhaid i bob canwr ddarparu cyfeilydd ei hunain ar gyfer y clyweliad.

Yn dilyn y clyweliadau bydd pedwar neu bump o gantorion yn cael eu dethol i ganu yng nghyngerdd derfynol y Llwyfan a fydd yn cael ei gynnal yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, dydd Mercher 13 Mai 2020. Bryd hynny bydd y cantorion yn canu i gyfeiliant Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Bydd panel o feirniaid amlwg yn penderfynu ar ôl y clyweliadau pa gantorion fydd i ganu yng nghyngerdd y Llwyfan. Y beirniaid fydd yn penderfynu hefyd pa Wobrau Llwyfan a fydd yn cael eu cyhoeddi ar y llwyfan ar ddiwedd y gyngerdd yn Neuadd Dewi Sant.

Bydd y canwr gorau, ym marn y panel beirniaid, yn derbyn y brif wobr o £2,000.00 ac yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd ym mis Mehefin 2021. Bydd cantorion eraill a fydd yn perfformio yn y gyngerdd derfynol oll yn derbyn £750.00

Cliciwch yma er mwyn lawr-lwytho Ffurflen Gais, ynteu yma er mwyn ymgeisio trwy ffurflen gais ar-lein. Am ragor o wybodaeth cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Gweinyddwr, Sue Welch trwy ffonio  07876 386428  ynteu anfonwch e-bost at welshsingersshowcase@gmail.com

Dylid anfon ffurflenni cais wedi eu cwblhau at Sue Welch, Llwyfan Cantorion Cymreig, 41 Plas y Delyn, Llysfaen, Caerdydd CF14 0SS ynteu eu e-bostio at welshsingersshowcase@gmail.com

Rhaid derbyn ceisiadau dim hwyrach na dydd Gwener 10 Ionawr 2020

Sefydlwyd rhagflaenydd y Llwyfan, Cystadleuaeth i Gantorion Cymreig, ym 1964 gan Roy Bohana, Cyfarwyddwr Cerddorol Cyngor Celfyddydau Cymru.  Ar y dechrau roedd yn gystadleuaeth a gynhelid pob tair blynedd, ac a gynhelid i gyfeiliant piano. Yn ystod y 90au daeth yn achlysur a gynhelid am yn ail flwyddyn, a’i gynnal ar y blynyddoedd rhwng cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cyfeilio.  Yn ogystal â’r wobr ariannol, mae’r enillydd yn cael lle’n uniongyrchol yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd, yn cynrychioli Cymru.